Stephan Zaubitzer

Raj Mandir, Jaipur

Raj Mandir, Jaipur, 2010