Stephan Zaubitzer

Shanti, Chennai

Shanti, Chennai, 2010